Call for papers

Making Learning Possible


Vi är glada att ge er chansen att skicka in bidrag till den fjärde Next Generation Learning Conference (NGL2017), 18-19 oktober 2017 Högskolan Dalarna, Falun.

Konferenstema: Design för lärande, Kollaborativt lärande och undervisning samt Internet of things

Konferensspråk: Svenska (möjligt att presentera på engelska om så önskas)

Konferensens plats: Högskolan Dalarna, Högskolegatan 2, Falun, Sverige

Officiella kanaler:  www.du.se/ngl2017 @NextGLearning (Twitter)

Datum: 18-19 oktober, 2017


Vi välkomnar bidrag från forskare, utbildare, utvecklare och pedagoger inom Högre utbildning, Bildningssektorn samt Grund- och Gymnasieskolan. På NGL2017 kommer bidragen delas upp i olika sessioner utifrån innehåll och målgrupp. Denna indelning görs av konferensens organisatörer i samtal med den Vetenskapliga kommitté som är kopplad till NGL2017.

  • Forskning inom NGL (Nästa Generations Lärande)
  • Praktisk pedagogisk utveckling inom NGL

Design för lärande

Design av en effektiv lärmiljö är en komplex uppgift som inkludera flera centrala aspekter och som utmanar traditionella undervisningskultur. Bland annat avses här:

  • Pedagogiken som inkluderar design av kurser, moduler och program
  • Tekniken där utmaningen är att designa användarbara och effektiva tekniska verktyg till stöd för den studerande i den individuella anpassning av lärmiljön och läraren genom att tillhandahålla undervisningsmaterial, instruktion och stöd.
  • Utbildningsorganisationen där utmaningen är att utveckla och producera undervisningsmaterial, att effektivt använda tillgängliga tekniska plattformar och att erbjuda mer flexibel kursorganisation.

Vi inbjuder forskare, pedagoger och verksamma lärare att bidra med erfarenheter och forskningsresultat inom detta område.

Kollaborativt lärande och undervisning

Genom digitaliseringen har det öppnats möjligheter till att utveckla kollaborativt lärande där sociala förmågor krävs och där studenter/elever förväntas bidraga kunskapsmässigt. Via sociala medier och digitala verktyg har nya arenor öppnats och möjligheterna breddats inom pedagogiken.

Detta område fokuserar på relevanta trender och forskningsresultat samt presentation av erfarenheter inom kollaborativt lärande och undervisning. Här avses t.ex. frågor om livslångt lärande, informellt lärande, personifierat lärande, gamification, programmering i skolan,  digital literacy och samarbete och lärande i formella och informella nätverk.

Internet of Things

Internet of Things (IoT), eller ”sakernas internet”, har inom hälso- och tjänstesektorn slagit igenom på bred front. Nu börjar utbildningssektorn intressera sig för hur anslutna enheter kan bidra till skapandet av effektiva system för studenter och lärare samt hur IoT kan bidra till ökad kunskapsutveckling. Inom detta utvecklingsområde så ökar frågorna om pedagogisk nytta, innovativt lärande och etiska gränsdragningar. Vi inbjuder till att inkomma med konferensbidrag som fokuserar på IoT och lärande.

Stjärnpartner

Guldpartner