NGL-centrum

Making learning possible!

Huvuduppgiften för vår verksamhet är att möjliggöra lärande, making learning possible. Detta sker bland annat genom att vi har pedagogiken i centrum och ger stöd till studenter och personal. Vidare arbetar vi med att utveckla och stödja digitala lärmiljöer och därmed skapa gynnsamma förutsättningar för mötet mellan studenter och lärare.

Vi producerar även eget utbildningsmaterial och ger våra lärare möjligheter att utveckla sin pedagogiska skicklighet genom vetenskapligt förankrade högskolepedagogiska kurser. Med detta som utgångspunkt ska NGL-centrum stödja högskolans mål att vara ledande inom Nästa generations lärande. Nästa generations lärande handlar om pedagogik som utvecklar teknik och hur vi på ett innovativt sätt kan utnyttja de möjligheter som dagens teknik ger för att möta pedagogiska utmaningar.

Nästa generations lärande (NGL)

Nästa generations lärande (Next generation learning) används som begrepp av flera institutioner och dess definition är inte glasklar. I USA, där mycket arbete inom detta fält pågår, definierar Bill & Melinda Gates Foundation begreppet på följande sätt:

The intelligent use of technology to develop innovative learning models and personalized educational pathways.

Högskolan Dalarnas syn på begreppet är att det innebär pedagogisk utveckling och förnyelse med hjälp och stöd av tekniska hjälpmedel. Utifrån denna definition arbetar vi för att kontinuerligt utveckla våra metoder och stödja såväl lärare som studenter i lärande- och undervisningssituationer.

Pedagogik i centrum

Vi har en omfattande pedagogisk verksamhet, dels genom kurser för lärare och studenter men också genom vårt utvecklande av instruktioner och användarguider. Att arbeta för en aktiv pedagogisk diskussion inom högskolan samt ansvara för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen samt övriga pedagogiska utbildningar hör också till vårt uppdrag.

Pedagogiskt stöd

Vi bedriver också en tydlig verksamhets- och kundorienterad support vilket har visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna som lett till högskolans framskjutna position inom nätbaserat lärande. Personal och studenter har möjlighet att mellan klockan 08.00 – 22.00 måndag - torsdag samt 08.00 - 16.00 på fredagar få både pedagogisk och teknisk hjälp från oss genom flera olika kontaktvägar.

Vi gör också professionella produktioner som läggs ut som öppna lärresurser på bland annat iTunesU och Youtube.